089 50 20 30
·
info@belisius.be
·
Ma - Do: 09u00-18u00 / Vr: 09u00-17u00
AFSPRAAK MAKEN

Tarieven en
informatieverstrekking

Heeft u een specifieke vraag? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

ERELONEN & ONKOSTEN

Belisius advocatenkantoor werkt aan een ereloontarief, dat in onderling overleg, op voorhand wordt vastgelegd. Volgens de aard, het belang, de complexiteit en het al dan niet dringend karakter van het dossier worden de tarieven overeengekomen zoals onder meer een berekening per uurtarief of naargelang de waarde van het dossier (procentuele vergoeding) of een combinatie van beiden.

Tenzij anders overeen gekomen, levert Belisius advocaten haar diensten op basis van een uurtarief, dit varieert in acht genomen de aard van deze zaak, de belangrijkheid, de moeilijkheidsgraad, de vereiste spoed, op basis van timesheets.

Het basis uurtarief is € 150,00/uur (uitgezonderd andere afspraken), bedrag te vermeerderen met 21% BTW. De kosten, uitgezonderd de externe kosten zoals gerechtskosten, kosten gerechtsdeurwaarder (worden rechtstreeks aan cliënt aangerekend), die Belisius advocaten hanteert, zijn de volgende (niet limitatief):

  • Aanleg dossier: 75 EUR
  • Dactylografie: 11 EUR per pagina
  • Fotokopieën: 0,50 EUR/kopie
  • Verplaatsingsonkosten: 0,70 EUR/km
  • Bijzondere kantoorkosten zijn o.a. internationale telefoongesprekken, vliegtuigreizen, kosten aangetekende postzendingen,…en worden aangerekend aan de werkelijke kostprijs

De kosten en honoraria zijn te verhogen met 21% BTW.

Eventueel beschikt u over een verzekeringspolis rechtsbijstand (bijvoorbeeld bij uw BA verzekering voertuigen of uw familiale polis), zodat onze tussenkomst als advocaat door uw verzekeraar betaald zal worden.

Een onbetaalde kosten – en ereloonstaat zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrestvoet gelijk aan de intrestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. Protest aangaande een kosten – en ereloonstaat van Belisius advocaten dient uiterlijk binnen 8 dagen, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar gemaakt te worden.

Op de bedragen die Belisius advocatenkantoor op haar derdenrekening ontvangt, voor rekening van de cliënt, mag zij de sommen inhouden tot aanzuivering van de onbetaalde kosten-en ereloonstaten, waarvan cliënt in kennis zal worden gesteld.

Belisius advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om alle werkzaamheden op te schorten indien de cliënt nalaat de kosten-en ereloonstaat te voldoen, waarbij Belisius advocatenkantoor niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit deze opschorting van werkzaamheden.

DIENSTENWET - INFORMATIEVERSTREKKING

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere advocaten binnen het kantoor Belisius advocaten. Alle advocaten zijn advocaat in België, en maken deel uit van de orde van advocaten van de balie Limburg hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. De gedragsregels van de advocaten worden bepaald door deze voornoemde balie Limburg en de Orde van Vlaamse Balies en kunnen worden geraadpleegd op: www.balielimburg.be en www.advocaat.be

Het kantoor is gevestigd te B 3740 Bilzen aan de Stationlaan 45 (B) en kan gecontacteerd worden, als volgt: Tel: 0032 (0) 89 502030 – Fax: 0032 (0) 89 502080 – info@belisius.be – www.belisius.be

Belisius advocatenkantoor tracht steeds met de grootst mogelijke zorg uw dossiers te behandelen. In dat verband neemt Belisius advocatenkantoor een middelenverbintenis op zich, d.w.z. dat de advocaat zich niet verbindt tot een bepaald resultaat, maar wel tot het leveren van alle mogelijke inspanningen. Eventuele klachten of opmerkingen echter die de kwaliteit van de dienstverlening bij Belisius advocaten kunnen verbeteren, kan u steeds richten aan: info@belisius.be of aan erik.schellingen@belisius.be

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten is via de orde van advocaten aan de balie Limburg verzekerd bij AMLIN EUROPE nv, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Waarborg: 2.500.000 EUR per advocaat en per schadegeval. Makelaar: VANBREDA Risk & Benefits nv – Plantin en Moretuslei 297 – B 2014 Antwerpen – Tel : 0032 (0)3 2175572 – Fax: 0032 (0)3 236 16 80 – www.vanbreda-riskandbenefits.be

U kan bij Belisius advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen, bemiddelingen, bijstand bij verhoren (Salduz), vertegenwoordiging en bijstand bij geschillen voor de rechtbanken en hoven over gans het grondgebied België en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met onze buitenlandse correspondenten. De overeenkomst aangegaan tussen de behandelende advocaat van Belisius advocatenkantoor is onderworpen aan Belgisch recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg.

Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard waarna het definitief wordt vernietigd.

Rekeningnummer, ondernemingsnummer en BTW

BELISIUS advocaten BV – Stationlaan 45 – B 3740 Bilzen

BTW/KBO: BE 0543598985

Kantoorrekening: BE68 6302 2043 0034 – BE09 0017 1526 6457 – BE19 6528 3360 1312

Derdenrekening: BE54 6302 2506 3297

IDENTIFICATIEPLICHT

Belisius advocatenkantoor valt onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Onze advocaten zijn verplicht hun cliënten te identificeren en stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover natuurlijke personen als tegenover rechtspersonen en hun vertegenwoordigers.

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan de stafhouder, hoofd van hun orde van advocaten, behalve indien hun werkzaamheden ertoe strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder van de Balie Limburg die de uiteindelijke beslissing zal nemen of de ontvangen informatie al dan niet gemeld wordt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Belisius advocatenkantoor is uiteraard gebonden door het strikte beroepsgeheim dat kleeft aan onze advocaten en dat gewaarborgd is.

Een advocaat nodig om u bij te staan?

Maak meteen een afspraak bij Belisius Advocaten

info@belisius.be
·  Ma – Vr: 09u00-18u00